MAHA A Maha Energy

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2022

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2022

I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB den 27 maj 2021, beslutades att en valberedning ska utses. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i slutet av september varje år.

Den 30 september 2021 var de tre största aktieägarna, som önskade utse representanter till valberedningen; KVALITENA AB, BANCO BTG PACTUAL S.A. och JONAS LINDVALL. Var och en av dessa aktieägare har utsett en representant, enligt nedan, som tillsammans med styrelsens ordförande kommer att bilda Bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter är:

Christer Lindholm, vald av Kvalitena AB

Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual

Henrik Morén, vald av Jonas Lindvall.

Harald Pousette, Ordförande för Bolagets styrelse

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman 2022:

  • Antal styrelseledamöter
  • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
  • Eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Styrelsens sammansättning
  • Val av styrelseordförande
  • Beslut om processen för valberedningen 2022
  • Ordförande för årsstämman
  • Val av revisorer

Årsstämman 2022 är planerad att hållas i Stockholm den 31 maj 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress:

Maha Energy AB

Valberedning

Strandvägen 5A

SE-114 51 Stockholm

Sverige

För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman och senast den 28 februari 2022.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021, kl.20:00 CET.

För mer information, kontakta:        

Jonas Lindvall (CEO)

Tel:         Victoria Berg (Investor Relations)

Tel:       Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida

BilagaEN
25/11/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Maha Energy

 PRESS RELEASE

Maha Energy meddelar konstruktionsförändring av Tie-4 på grund av pågå...

Maha Energy meddelar konstruktionsförändring av Tie-4 på grund av pågående problem med borrhålsstabilitet och nytt färdigställandedatum På grund av pågående problem med reaktiva schiffer lager i Tie-4 har Maha Energy AB valt att plugga tillbaka borrhålet och borra en enklare vertikal sidoborrning för att säkerställa fortsatt produktionstillväxt på Tie-fältet. Företaget förväntar sig inte att detta kommer att påverka färdigställandedatumet för Tie-4 nämnvärt eller Tie-snittproduktionen för 2021. Dock förväntas Tie-4 sättas i produktion efter nyåret vilket påverkar den utgående produktionsvol...

 PRESS RELEASE

Maha Energy announce change to Tie-4 well design due to ongoing issues...

Maha Energy announce change to Tie-4 well design due to ongoing issues with wellbore stability and updated completion date Due to ongoing issues with reactive shales in the wellbore Maha Energy AB has elected to plug back the wellbore and drill a simpler sidetrack to ensure continued production growth at the Tie field. The company does not expect this to impact the completion date of the Tie-4 well significantly nor the Tie annual production for 2021. However, Tie-4 is most likely to be placed on production after the year-end which will affect the 2021 exit production rate estimate of 5,000...

 PRESS RELEASE

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee f...

Maha Energy AB (publ) (“Maha” or the “Company”) Nomination Committee for the AGM 2022 In accordance with the resolution at the Annual General Meeting (“AGM”) of Maha Energy AB on May 27, 2021, it was resolved that a Nomination Committee shall be appointed. The Nomination Committee shall comprise of the Chairman of the Board of Directors and three members appointed by the three largest shareholders by votes as at the end of September each year. On September 30, 2021, the three largest shareholders, which desired to appoint a representative to the Nomination Committee, were; KVALITENA AB, BA...

 PRESS RELEASE

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstä...

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2022 I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB den 27 maj 2021, beslutades att en valberedning ska utses. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i slutet av september varje år. Den 30 september 2021 var de tre största aktieägarna, som önskade utse representanter till valberedningen; KVALITENA AB, BANCO BTG PACTUAL S.A. och JONAS LINDVALL. Var och en av dessa aktieägare har utsett en representant, enligt nedan, som tillsam...

Eirik Thune Øritsland ... (+2)
  • Eirik Thune Øritsland
  • Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen

Maha Energy - Needs to deliver

Q3 in line Will hopefully meet current guidance Discounts oil at USD 48/bbl

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch