BLVIS A Blue Vision A

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S

Årets meddelelse nr.: 14

Dato: 9. marts 2023

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet"), den 31. marts 2023, kl. 14.00

hos

Accura Advokatpartnerselskab,

Tuborg Boulevard 1

2900 Hellerup

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

 1. Præsentation af dirigent
 2. Forslag om valg til bestyrelsen

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes pkt. 7.1 har bestyrelsen udpeget advokat Martin Allan Christensen fra Accura Advokatpartnerselskab som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad dagsordenens punkt 2: Forslag om valg til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Claus Abildstrøm og Peter Ole Jensen fratræder bestyrelsen per 31. marts 2023 umiddelbart efter afholdelsen af denne ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at følgende nye kandidater vælges til bestyrelsen: (i) Ole Larsen, (ii) Lars Gundorph, (iii) Mette Zacho, og (iv) Christian Vinding Thomsen.

Ole Larsen, MSc. i økonomi fra Copenhagen Business School og født 1965, er en erfaren CFO med baggrund inden for forskellige industrier i såvel børsnoterede og ikke noterede selskaber. Ole Larsen forventes at medbringe omfattende industriel og finansiel viden og know-how til Selskabet, idet han har stor ledelsesmæssig erfaring inden for internationale sundheds- og medie selskaber. Ole Larsen besidder følgende øvrige ledelseshverv:

 • CEO i Nuso ApS,
 • bestyrelsesmedlem i Linkfire A/S og
 • bestyrelsesformand i Rikke Gravengaard – Copenhagen A/S.Lars Gundorph, certificeret forsikringsmægler og født i 1960, har arbejdet med salg og risikostyring i mange år og har succes med iværksætteri. I 2021 havde han en nøglerolle i det nye konsulenthus, North Risk A/S, som består af en række selskaber. Lars Gundorph var også co-founder til Assurandørgruppen i 1987, der i dag er kendt som Willis Towers Watson, og hjalp selskabet med at gå fra 8 ansatte til 510 ansatte. Lars Gundorph besidder følgende øvrige ledelseshverv:

 • CEO i North Risk A/S,
 • bestyrelsesformand i North Risk Realkreditrådgivning ApS,
 • bestyrelsesformand i North Risk Forsikringsmægler A/S,
 • CEO i Gundorph Holding ApS,
 • bestyrelsesformand i K/S City-Hoteller, Tyskland,
 • bestyrelsesformand i forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S,
 • bestyrelsesformand i North Danrisk ApS,
 • CEO i North Risk Holding A/S,
 • bestyrelsesformand i North Pensionsagentur A/S,
 • bestyrelsesformand i TLC Fashion P/S,
 • CEO i City-Hoteller, Tyskland ApS,
 • bestyrelsesformand i North Risk Financial Procurement ApS og
 • bestyrelsesformand i North Forsikringsagentur ApSMette Zacho, uddannet læge og PhD fra Københavns Universitet og født i 1975, er corporate vice president i Commercial Cell Therapy-afdelingen i Novo Nordisk A/S og har besiddet lignende ledende positioner i Novo Nordisk siden 2012. Mette Zacho har bred erfaring inden for farmaindustrien og har en medicinsk baggrund. Mette Zacho har ingen øvrige ledelsesposter.

Christian Vinding Thomsen, nuværende bestyrelsesformand for Reponex Pharmaceuticals og født i 1975, er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet og uddannet advokat. Christian Vinding Thomsen har baggrund som in-house advokat hos Nomeco A/S (distributør af medicin) og har været partner i både store og mellemstore advokathuse. Christian Vinding Thomsen er i dag partner ved Loeven Law Firm P/S, hvor hans specialeområde er life science sektoren. Christian Vinding Thomsen besidder følgende øvrige ledelseshverv:

 • bestyrelsesformand i KT Stålindustri A/S,
 • bestyrelsesformand i Reponex Pharmaceuticals A/S,
 • bestyrelsesformand i Black Sun ApS,
 • bestyrelsesformand i Untold Productions ApS,
 • bestyrelsesmedlem i Loeven Advokatpartnerselskab,
 • bestyrelsesmedlem i Repoceuticals A/S,
 • bestyrelsesmedlem i AKI Therapeutics og CEO i StormVinding ApS.Samtlige af de opstillede kandidater vurderes at være uafhængige.

Bestyrelsen vil herefter bestå af Ole Larsen, Lars Gundorph, Mette Zacho, Christian Vinding Thomsen og Peter Mørch Eriksen. Det forventes, at Peter Mørch Eriksen vil udpeges som bestyrelsesformand på et konstituerende møde af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.

Majoritetskrav

Vedtagelsen af forslaget under dagsordenens punkt 2 kan vedtages med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret og deltagelse

På tidspunktet for indkaldelsen udgør Selskabets samlede aktiekapital nominelt DKK 44.379.620 fordelt på 44.379.620 aktier á DKK 1. Selskabets aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S.

I forbindelse med det offentliggjorte prospekt af 27. februar 2023 (selskabsmeddelelse nr. 13) forventer Selskabet, at aktiekapitalen vil ændres i perioden fra indkaldelsestidspunktet til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Aktionærer bedes være opmærksom på, at såfremt aktiekapitalen ændres i overensstemmelse med de i prospektet forslåede kapitalforhøjelser, vil aktiekapitalens størrelse være ændret på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen.

Hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er fredag den 24. marts 2023. Kun aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

En aktionær skal for at kunne give møde på en generalforsamling skriftligt have anmeldt sin deltagelse heri til Selskabets kontor senest 3 kalenderdage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. mandag den 27. marts 2023 kl. 23.59.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 27. marts 2023 kl. 23.59 rekvireres via Selskabets hjemmeside: , på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: /agm eller ved skriftlig henvendelse via e-mail på . Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til Selskabet via e-mail på eller registrere brevstemmen på VP SECURITIES A/S' (Euronext Securities) hjemmeside: /agm, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest torsdag den 30. marts 2023 kl. 12.00. Brevstemmeblanket kan findes på En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest mandag den 27. marts 2023 kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til Selskabet via e-mail på eller fuldmagten kan registreres på /agm.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen (indeholdt i nærværende indkaldelse), (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag (indeholdt i nærværende indkaldelse), (v) samt fuldmagtsblanket og formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på Selskabets hjemmeside

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål frem til mandag den 27. marts 2023 kl. 23.59 til Selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af Selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om Selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: .

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: .

Med venlig hilsen

Pharma Equity Group

På bestyrelsens vegneEN
09/03/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Blue Vision A

 PRESS RELEASE

Settlement - Purchase of shares

Settlement - Purchase of shares 2 June 2023 Announcement no. 33 Inside information Settlement - purchase of shares In connection with completion of Pharma Equity Group A/S' (the "Company") purchase of Reponex Pharmaceuticals A/S ("Reponex"), the new shares issued to former larger shareholders in Reponex were subject to a lock-up undertaking (the "Lock-Up Undertaking"). As a shareholder by mistake, and without having obtained consent from the Company, has divested shares in the Company in violation of the Lock-Up Undertaking, such shareholder has, as a consequence, unde...

 PRESS RELEASE

Managers’ transactions

Managers’ transactions May 25,2023  Announcement no. 32     Managers’ transactions   Pharma Equity Group A/S has today received notification pursuant to article 19 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the below transactions related to shares in Pharma Equity Group A/S made by persons discharging managerial responsibilities in Pharma Equity Group and/or persons closely related with them.           1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated   a) Name      Thomas Kaas Selsø  2. Reason for the notification    a) Position/status    CEO     ...

 PRESS RELEASE

Consolidated interim report 1 January – 31 March 2023

Consolidated interim report 1 January – 31 March 2023 May 10, 2023 Announcement no. 31 Consolidated interim report 1 January – 31 March 2023 Key points (Q1 2023) The transaction with Reponex Pharmaceuticals A/S On 10 May 2023, the Board of Directors and Executive Management of Pharma Equity Group A/S ("PEG" or "the Group") have considered and approved the reviewed consolidated interim report for the period 1 January – 31 March 2023, which has been subject to review performed by the Company’s independent auditor. The comparative figures for 1 January – 31 March 202...

 PRESS RELEASE

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selska...

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023 Pharma Equity Group A/SÅrets meddelelse nr.: 30Dato: 27. april 2023Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden: Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen Vedtagelse af fordeling af overskud eller undersku...

 PRESS RELEASE

Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann  

Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann   Pharma Equity Group A/S Årets meddelelse nr.: 29 Dato: 24. april 2023   Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann   Med henvisning til meddelelse nr. 28 af 21. april 2023 har Pharma Equity Group modtaget meddelelse om, at Professor Peter Vilmann opstiller som kandidat til bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2023.   Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann er født i 1952, er cand.med. fra Københavns Universitet i 1981, speciallæge i kirurgi og kirurgiske mavetarmsygdomme, er klinisk ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch