BLVIS A Blue Vision A

Registrering af kapitalforhøjelse i Pharma Equity Group A/S og gennemførelse af udbud af nye vederlagsaktier til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S samt fortegningsretsmission og optagelse til handel af aktier

Registrering af kapitalforhøjelse i Pharma Equity Group A/S og gennemførelse af udbud af nye vederlagsaktier til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S samt fortegningsretsmission og optagelse til handel af aktier

  Pharma Equity Group A/S

Selskabsmeddelelse 
  IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDENE SOM BESKREVET I DENNE SELSKABSMEDDLELSE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION 
   
  Årets meddelelse nr.: 16

Dato: 24. marts 2023
   
  Registrering af kapitalforhøjelse i Pharma Equity Group A/S ("Selskabet") og gennemførelse af udbud af nye vederlagsaktier til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S ("Reponex") samt fortegningsretsmission og optagelse til handel af aktier 
   I forbindelse med Selskabets udbud af nye aktier udstedt til Reponex' aktionærer ("Vederlagsaktier"), nye aktier udstedt til Selskabets eksisterende aktionærer ("Fortegningsretsaktier") i en fortegningsretsemission samt optagelse til handel og officiel notering af såvel disse nye aktier som konverterede aktier som offentliggjort i selskabsmeddelelse af 27. februar 2023 og 21. marts 2023 kan det oplyses, at kapitalforhøjelse af Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 978.584.263 fordelt på 977.347.625 Vederlagsaktier à nominelt DKK 1,00 pr. aktie ved apportindskud af 100% af aktiekapitalen i Reponex, og 1.236.638 Fortegningsretsaktier à nominelt DKK 1,00 pr. aktie til en tegningskurs på DKK 1,00 pr. Fortegningsaktie, er gennemført. Selskabets samlede aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 1.022.963.883 aktier fordelt på 1.022.963.883 stk. aktier à nominelt DKK 1,00. Vederlagsaktierne og Fortegningsretsaktierne har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, herunder ret til udbytte for regnskabsåret 2022, fra registrering i Erhvervsstyrelsen d.d. Hvert aktiebeløb à nominelt DKK 1,00 giver således ret til én stemme på Selskabets generalforsamling. Vederlagsaktierne og Fortegningsretsaktierne vil snarest muligt blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN-kode som Selskabets eksisterende aktier, DK0061155009, med forventet første handels- og officielle noteringsdag 28. marts 2023. Selskabets vedtægter er blevet opdateret som følge af kapitalforhøjelsen og kan findes på Selskabets hjemmeside Yderligere information
   Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mailadressen: .Med venlig hilsen Pharma Equity Group A/S På bestyrelsens vegne
   Vigtig meddelelse Prospektet og denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og øvrige investorer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af Tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve Fortegningsretsaktier eller Tegningsretter i forbindelse med Fortegningsretsemissionen og/eller tegning af Vederlagsaktier i forbindelse med Transaktionen skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet samt eventuelle ændringer og tillæg hertil. De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål. Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet. De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i denne meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte Prospekt eller udbudsmateriale.


EN
24/03/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Blue Vision A

 PRESS RELEASE

Settlement - Purchase of shares

Settlement - Purchase of shares 2 June 2023 Announcement no. 33 Inside information Settlement - purchase of shares In connection with completion of Pharma Equity Group A/S' (the "Company") purchase of Reponex Pharmaceuticals A/S ("Reponex"), the new shares issued to former larger shareholders in Reponex were subject to a lock-up undertaking (the "Lock-Up Undertaking"). As a shareholder by mistake, and without having obtained consent from the Company, has divested shares in the Company in violation of the Lock-Up Undertaking, such shareholder has, as a consequence, unde...

 PRESS RELEASE

Managers’ transactions

Managers’ transactions May 25,2023  Announcement no. 32     Managers’ transactions   Pharma Equity Group A/S has today received notification pursuant to article 19 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the below transactions related to shares in Pharma Equity Group A/S made by persons discharging managerial responsibilities in Pharma Equity Group and/or persons closely related with them.           1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated   a) Name      Thomas Kaas Selsø  2. Reason for the notification    a) Position/status    CEO     ...

 PRESS RELEASE

Consolidated interim report 1 January – 31 March 2023

Consolidated interim report 1 January – 31 March 2023 May 10, 2023 Announcement no. 31 Consolidated interim report 1 January – 31 March 2023 Key points (Q1 2023) The transaction with Reponex Pharmaceuticals A/S On 10 May 2023, the Board of Directors and Executive Management of Pharma Equity Group A/S ("PEG" or "the Group") have considered and approved the reviewed consolidated interim report for the period 1 January – 31 March 2023, which has been subject to review performed by the Company’s independent auditor. The comparative figures for 1 January – 31 March 202...

 PRESS RELEASE

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selska...

Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023 Pharma Equity Group A/SÅrets meddelelse nr.: 30Dato: 27. april 2023Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023Den 27. april 2023, kl. 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Selskabet med følgende dagsorden: Bestyrelses beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen Vedtagelse af fordeling af overskud eller undersku...

 PRESS RELEASE

Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann  

Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann   Pharma Equity Group A/S Årets meddelelse nr.: 29 Dato: 24. april 2023   Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann   Med henvisning til meddelelse nr. 28 af 21. april 2023 har Pharma Equity Group modtaget meddelelse om, at Professor Peter Vilmann opstiller som kandidat til bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2023.   Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann er født i 1952, er cand.med. fra Københavns Universitet i 1981, speciallæge i kirurgi og kirurgiske mavetarmsygdomme, er klinisk ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch