HOYLU Hoylu AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Hoylu AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 25 november 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084–6381 (“Bolaget”) hölls idag den 25 november 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. 

Beslut om riktad konvertibelemission

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS (”Aktieägaren”) förslag, att besluta om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor för beslutet:

Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Baklid Invest AS, CeWi Invest AS, Fougner Invest AS, Trellevika Invest AS, Fredrik Fougner, Skadi AS, TTC Invest AS och Windchange Invest AB. Inför förslaget om den riktade konvertibelemissionen har Aktieägaren övervägt möjligheten att föreslå en företrädesemission men konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad emission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att en företrädesemission inte i erforderlig utsträckning blir tecknad och att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren har gjort bedömningen att en riktad konvertibelemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering för att reglera skulder som har förfallit till betalning och för fortsatt finansiering av verksamheten.Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds avstånd. Aktieägaren bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är marknadsmässig.Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.Betalning för tecknade konvertibler ska ske kontant eller genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2023 till en konvertering om 1,00 krona.Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.Aktiekapital, antal aktier och utspädningUnder förutsättning av full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 3 053 772,70 kronor genom utfärdandet av 37 042 807 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,3 procent. För mer information kontakta:Truls Baklid, VD på Hoylu 9 E-mail: 

Karl Wiersholm, CFO på Hoylu 6 E-mail:  Om HoyluHoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade I samma rum. För mer information:  Testa Hoylu gratis: Kortnamn: Hoylu

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm

Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550;

Publicering

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:45 CET.

EN
25/11/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Hoylu AB

 PRESS RELEASE

Bulletin from the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)

Bulletin from the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ) Hoylu AB (publ) PRESS RELEASE Stockholm on 25 November 2022 Bulletin from the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ) Extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ), 559084-6381 (the “Company”) was held today, 25 November 2022, at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå at Strandvägen 1 in Stockholm, Sweden. Resolution on directed convertible notes The meeting resolved, with required majority, in accordance with shareholder Alden AS (the “Shareholder”) proposal, to resolve on directed issue of conv...

 PRESS RELEASE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) Hoylu AB (publ) PRESSMEDDELANDEStockholm den 25 november 2022 Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084–6381 (“Bolaget”) hölls idag den 25 november 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige.  Beslut om riktad konvertibelemissionStämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS (”Aktieägaren”) förslag, att besluta om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor för beslutet: Rätt att tec...

 PRESS RELEASE

Hoylu AB (publ) makes provision for potential tax surcharge

Hoylu AB (publ) makes provision for potential tax surcharge Stockholm, Sweden, November 23, 2022 – Due to an ongoing tax audit case conducted by the Swedish Tax Agency regarding the financial year 2021, Hoylu AB (publ) (the "Company") has decided to make a provision of SEK 4,475,000 for potential tax surcharge. The tax audit has resulted in a negative proposal for a decision from the Swedish Tax Agency regarding the Company’s claim for deduction of impairment of financial assets. Pending the Swedish Tax Agency's decision, the Company has decided to make a provision for a potentially unfav...

 PRESS RELEASE

Hoylu AB: Continued SaaS growth in October

Hoylu AB: Continued SaaS growth in October Stockholm, Sweden, November 15, 2022 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced Annual Recurring Revenue (“ARR”) as of the end of October 2022. ARR, including long term mobile contracts, reached MSEK 51.0 as of the end of October 2022, up from MSEK 50.0 as of the end of September 2022. The report for October 2022 is attached to this press release and is available on Hoylu's web site: (). For more information, please contact: Truls Baklid, CEO, Email: Karl Wiersholm, CFO, Email: About Hoylu ...

 PRESS RELEASE

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL)

NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL) N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ), and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. NOTICE TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN HOYLU AB (PUBL) On behalf of shareholder, Alden AS, representing 14.9 percent of the shares in Hoylu AB (publ), reg. no 559084-6381 (the “Company”) the board of directors hereby convenes an extraord...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch