LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 2 2022/23

Meddelelse nr. 2 2022/23

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2021/22.

Årsrapporten:

 • Koncernens basisindtjening for 2021/22 er kr. 52,4 mio. (kr. 57,6 mio.), hvilket er på niveau med den seneste udmelding om en basisindtjening i niveauet kr. 52 mio. i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022.Basisindtjeningen er opgjort som årets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på finansielle aktiver, renteswaps og realkreditlån.

 • Koncernens resultat før skat er kr. 137,7 mio. (kr. 77,0 mio.), og efter skat er koncernens resultatkr. 107,8 mio. (kr. 59,4 mio.), hvilket er på niveau med det oplyste i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022.

Koncernens resultat før skat er kr. 85,3 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket primært skyldes:

 • kr. -26,1 mio. fra dagsværdireguleringer af pantebreve primært som følge af, at den effektive rente til værdiansættelse af de fastforrentede pantebreve er justeret fra 8,25% til 9,00%
 • kr. 55,7 mio. fra dagsværdireguleringer af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger til optagelse af realkreditlån
 • kr. 55,3 mio. fra dagsværdireguleringer af koncernens investeringsejendommeÅrets basisindtjening og resultat har ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19 eller krigen i Ukraine.

Udbytte:

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på kr. 50,0 mio. (kr. 50,0 mio.) svarende til kr. 50 (kr. 50) pr. aktie. Hvilket svarer til en udbytteprocent på 5,7 (8,9).Regnskabsårets 4. kvartal 2022:

 • Basisindtjeningen for kvartalet er kr. 12,1 mio. (kr. 13,7 mio.)
 • Koncernens resultat før skat er kr. 3,8 mio. (kr. 18,9 mio.).

Kvartalets resultat før skat er kr. 8,3 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

 • kr. -25,5 mio. fra dagsværdireguleringer af pantebreve primært som følge af, at den effektive rente til værdiansættelse af de fastforrentede pantebreve er justeret fra 8,25% til 9,00%
 • kr. 16,3 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter
 • kr. 0,9 mio. fra dagsværdiregulering af investeringsejendommeForventet basisindtjening for 2022/23:

 • For det kommende regnskabsår 2022/23 forventes en basisindtjening i niveauet kr. 38 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022.Reduktionen i den forventede basisindtjening i forhold til regnskabsåret 2021/22 skyldes primært en forventning om lavere kursavancer og en negativ udvikling i nettotab/-gevinst på pantebreve under hensyntagen til forventningerne til den nuværende makroøkonomiske udvikling, samt en forventning om lavere nettolejeindtægter fra koncernens ejendomsportefølje.

 • Dagsværdiregulering af renteswaps indgår ikke i basisindtjeningen og ville pr. 8. december 2022 påvirke koncernens resultat før skat med kr. -7,4 mio.Eventuelle henvendelser vedrørende årsrapporten kan rettes til Jannik Rolf Larsen, CEO

(tel: ).

Vedhæftede filerEN
15/12/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Luxor B

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2023/24

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2023/24  Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2024 Det skal herved meddeles, at: selskabets reviderede årsrapport blev godkendtder blev meddelt decharge til direktion og bestyrelseforslag fra bestyrelsen:honorar til bestyrelsen blev vedtagetvederlagsrapporten blev vedtagetudbetaling af et udbytte på kr. 50,0 mio. svarende til kr. 50 pr. aktie blev vedtagetTil bestyrelsen blev Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng genvalgt og Jens Peter     Leschly Neergaard blev valgt om nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelsen konstituerede sig med Steff...

 PRESS RELEASE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. januar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. januar 2024 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/Stil afholdelse Mandag den 29. januar 2024 kl. 16.00 Hotel Kong Arthur – Nørre Søgade 11, 1370 København K Vedhæftede filer

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 2 2023/24

Meddelelse nr. 2 2023/24 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2022/23. Årsrapporten: Koncernens basisindtjening for 2022/23 er kr. 45,2 mio. (kr. 52,4 mio.), hvilket er på niveau med den seneste udmelding om en forventet basisindtjening i niveauet kr. 44,0 mio. i selskabsmeddelelse nr. 8, 2022/23 af 24. august 2023.  Koncernens resultat før skat er kr. 39,7 mio. (kr. 137,7 mio.), og efter skat kr. 30,6 mio. (kr. 107,8 mio.).  Koncernens resultat før skat er kr. 5,5 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket primært skyldes:...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 1, 2023/24

Meddelelse nr. 1, 2023/24 Meddelelse vedrørende Selskabets bestyrelse Selskabets bestyrelsesformand har d.d. meddelt, at han ikke genopstiller til Selskabets bestyrelse på generalforsamlingen den 29. januar 2024. Casper Moltke har været medlem af bestyrelsen siden 1992, heraf de sidste sytten år som bestyrelsesformand, og han har gennem alle årene ydet et værdifuldt bidrag til gavn for selskabets udvikling. Det kan samtidig oplyses, at Steffen Heegaard forventes at blive valgt som bestyrelsesformand ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling i ...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 10 2022/23

Meddelelse nr. 10 2022/23 Forventning om en basisindtjening i niveauet kr. 37 mio. for regnskabsåret 2023/24 I delårsrapporten af 24. august 2023 blev det oplyst: ”For regnskabsåret 2023/24 forventes en lavere basisindtjening end i regnskabsåret 2022/23, særligt som følge af en forventning om et højere niveau for nettotab/-gevinst på pantebreve. Hvilket er i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelse nr. 7, 2022/23 af 2. august 2023.” På baggrund af udarbejdet budget for regnskabsåret 2023/24 skal det herved præciseres, at der for regnskabsåret forventes en basisindtjening i niveauet kr. 3...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch