RTX RTX A/S

Et robust finansielt resultat og fortsat strategisk fremgang i 2019/20 på trods af COVID-19

Et robust finansielt resultat og fortsat strategisk fremgang i 2019/20 på trods af COVID-19

Nørresundby, den 24. november 2020

Selskabsmeddelelse nr. 39/2020Årsrapport 2019/20

(perioden 01.10.2019 - 30.09.2020)

Regnskabsåret 2019/20 udviklede sig ganske anderledes end forventet. COVID-19 pandemien, og de modforanstaltninger, som er iværksat i hele verden mod pandemien, har resulteret i en global økonomisk usikkerhed, som også har påvirket RTX’s markeder. RTX’s forretningsmodel er dog fortsat stærk, og med en tæt omkostningsstyring har RTX formået at slutte året med en indtjening indenfor de oprindelige forventninger på trods af en omsætning, som blev lavere end oprindeligt forventet.

HOVEDPUNKTER I ÅRSRAPPORTEN FOR 2019/20

RTX indfriede de forventninger til indtjeningen, som blev annonceret i starten af året på trods af, at omsætningen blev lavere end oprindeligt forventet på grund af COVID-19 og den efterfølgende globale økonomiske usikkerhed. Forventningerne til omsætningen blev justeret i årets løb (den 24. august 2020), og de opdaterede forventninger er blevet indfriet.

  • Omsætningen beløb sig til DKK 556 mio., en nedgang på 1% fra DKK 560 mio.
  • EBITDA beløb sig til DKK 108 mio., en stigning på 8% fra DKK 100 mio.
  • EBIT beløb sig til DKK 84 mio., en nedgang på 4% fra DKK 87 mio.
  • EPS blev på DKK 7,5 pr. aktie, en nedgang på 11% fra DKK 8,4.
  • Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) beløb sig til DKK 71 mio., og RTX havde ved udgangen af regnskabsåret 2019/20 en likvid beholdning på DKK 195 mio.

 Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Finansiel udvikling 2019/20” nedenfor.

Kommentar fra CEO Peter Røpke til årsrapporten:

 “Regnskabsåret har været ganske anderledes end hvad nogen kunne have forventet. Jeg mener, at RTX’s solide indtjening i det forløbne år, set i lyset af den udfordrende situation i hele verden, vidner om en holdbar forretningsmodel, vores medarbejderes dedikerede indsats samt vores stærke samarbejde med kunderne, som er markedsførende indenfor deres respektive segmenter.”

ROBUST DRIFT MENS DEN STRATEGISKE VÆKST FORTSÆTTES

Vores markedssegmenter blev påvirket på forskellige måder af COVID-19 og den deraf følgende globale usikkerhed. Visse segmenter blev positivt påvirket. Vores Healthcare segment – som leverer produkter til patientovervågning på intensivafdelinger – opnåede en betydelig vækst. Ligeledes steg salget af vores headsets til Enterprise segmentet drevet af en større del af hjemmearbejdspladser. Derimod blev nogle af vores ProAudio kunder og produkter rettet mod live-begivenheder negativt påvirket af modforanstaltningerne mod COVID-19 i løbet af året.

Inden for vores Enterprise segment fastholdt vores kunder solide forecasts og ordrer i en stor del af året, men mod slutningen af ​​året blev disse forecasts for 4. kvartal imidlertid konverteret til ordrer, der var mindre end forecastet af kunderne. Samlet set førte dette til, at 2019/20 udviklede sig anderledes end forventet og med en lavere omsætning end oprindeligt forventet for året som annonceret med de opdaterede forventninger til omsætningen den 24. august 2020.

I disse usikre tider under COVID-19-pandemien og den øgede makroøkonomisk volatilitet, har RTX formået at opnå en indtjening (EBITDA og EBIT) inden for de oprindelige forventninger, der blev fastlagt i begyndelsen af året. Vi har styret omkostningerne tæt, og har blandt andet udskudt ansættelser af yderligere medarbejdere og i stedet omorganiseret medarbejdere internt mellem projekter for at opretholde momentum på de højest prioriterede udviklingsaktiviteter både eksternt til vores rammeaftaler og på vores interne udviklingsprojekter.

Som i tidligere år, har vi revurderet vores vækststrategi i løbet af året. Vi er stadig overbeviste om, at den ensartede forretningsmodel og tilgang til markeder på tværs af vores tre markedssegmenter - Enterprise, ProAudio og Healthcare - som vi har arbejdet henimod i løbet af de sidste par år, er grundlæggende robust. Således er vores overordnede vækststrategi for de kommende år uændret: Vi udnytter vores kompetencer indenfor trådløse løsninger til at øge den tilbagevendende omsætning som leverandør af ODM/OEM-produkter via langsigtede rammeaftaler med vores kunder på B2B Enterprise, ProAudio og Healthcare markederne.

I overensstemmelse med vores strategi øges den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og royalties mens salget af timebetalte udviklingsprojekter falder.  Vi oplever fortsat en stor interesse fra både eksisterende og potentielle nye kunder i at udvide og indgå samarbejde med RTX for at drage fordel af RTX’s trådløse kompetencer forankret i vores forskellige produktplatforme. Blandt andet har vi fortsat udviklingsaktiviteterne i løbet af året relateret til de seneste to store rammeaftaler til kunder indenfor henholdsvis Enterprise og ProAudio, og vi forventer at lancere de første produkter under begge disse aftaler i løbet af 2020/21.

UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB

På baggrund af de opnåede resultater i 2019/20, soliditeten og likviditeten i RTX samt ledelsens forventninger til fremtiden, indstiller bestyrelsen til, at der vedtages et uændret udbytteniveau på DKK 2,50 pr. aktie på generalforsamlingen i januar 2021.

RTX suspenderede aktietilbagekøbsprogrammet i marts 2020 udelukkende for at sikre ”rettidig omhu” på grund af den globale usikkerhed forårsaget af COVID-19 og de efterfølgende nedlukninger. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at genoptage aktietilbagekøb. Det nye aktietilbagekøbsprogram gennemføres i perioden 25. november 2020 til 30. september 2021 for et samlet beløb på op til DKK 50 mio. (jvf. Selskabsmeddelelse nr. 38/2020).

FORVENTNINGER TIL 2020/21

På baggrund af væksten fra RTX’s strategiske retning, og de indgåede rammeaftaler, men negativt påvirket af den globale usikkerhed forårsaget af COVID-19, forventer RTX en omsætning på DKK 545-600 mio. i 2020/21.

Med den fortsat store globale usikkerhed og mere usikre forventninger til omsætningen, forventer RTX at fortsætte en forsigtig omkostningsstyring i 2020/21 og bevare fokus på de udviklingsaktiviteter, som har det højeste vækstpotentiale for RTX. Investeringerne i RTX-platforme og produkter, hvor der er aktiveret forsknings- og udviklingsomkostninger i de seneste år, forventes at føre til øgede afskrivninger, som vil påvirke EBIT i 2020/21. EBITDA i 2020/21 forventes mellem DKK 95-120 mio. og EBIT i 2020/21 forventes mellem DKK 63-90 mio.

Forventningerne er baseret på, at påvirkningen af COVID-19 på de globale markeder gradvist vil aftage i løbet af regnskabsåret, og derfor at eventuelle omfattende nedlukninger, der påvirker væsentlige europæiske og/eller nordamerikanske markeder ophører i løbet af 2. kvartal 2020/21. Forventningerne er ligeledes baseret på fortsat stabile forsyningskæder og leverancer af varer. Desuden er forventningerne baseret på de nuværende globale politiske og makroøkonomiske forhold og på de eksisterende valutakurser, især for USD/DKK-valutakursen.

Da påvirkningerne af den globale makroøkonomiske udvikling fra COVID-19 må forventes at være stærkest i begyndelsen af 2020/21, og leverancerne af produkter på de nyeste Enterprise- og ProAudio-rammeaftaler forventes at begynde i 2. kvartal, vil hovedparten af omsætningen og indtjeningen i 2020/21 formodentlig ligge i den sidste halvdel af året. Især forventes 1. kvartal at blive påvirket med betydeligt lavere omsætning og indtjening end de seneste år.

LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER

I årsrapporten for 2018/19 offentliggjorde RTX langsigtede finansielle målsætninger for vækst og indtjening fra slutningen af 2018/19 til og med 2021/22. RTX’s vækststrategi baseret på en større andel af tilbagevendende omsætning fra et stigende antal store ODM-baserede rammeaftaler er uændret, men den globale økonomiske usikkerhed forårsaget af COVID-19 pandemien påvirker tiden, inden for hvilken det er realistisk at indfri ambitionerne. Derfor er målsætningen uændret, dog er det sidste år nu regnskabsåret 2022/23, dvs. målsætningerne er "parallelforskudt" med et år.

RTX’s langsigtede finansielle målsætninger er således:

  • Organisk omsætningsvækst: Vækstmålsætningen er baseret på vores strategi om at udnytte vores unikke kompetencer indenfor trådløs teknologi til at skabe tilbagevendende omsætning, og er baseret på eksekveringen af eksisterende og fremtidige rammeaftaler. Målsætningen er en gennemsnitlig organisk omsætningsvækst på 13-16% p.a. i perioden fra 2019/20 frem til og med 2022/23.
  • Indtjening (EBITDA-margin): På baggrund af vores ambition om langsigtet omsætningsvækst samt stordriftsfordelene via øget skalerbarhed af vores ressourcer gennem stigende tilbagevendende omsætning, har RTX en ambition om at realisere en EBITDA-margin på 18-20% ved udgangen af regnskabsåret 2022/23. 

For yderligere information om de langsigtede finansielle målsætninger henvises til side 11 i det danske resumé af Årsrapporten 2019/20.

RTX A/S

PETER THOSTRUP                                           PETER RØPKE

Formand for bestyrelsen                                     Administrerende direktørInvestor- og analytikermøde

Onsdag den 25. november 2020 kl. 8.30 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere, hvor selskabets ledelse kommenterer Årsrapporten. Tilmelding kan ske via e-mail til . Fredag den 27. november 2020 fra kl. 9.00 afholder RTX investor- og analytikermøder hos Danske Bank, Holmens Kanal 12, København. Tilmelding kan ske via e-mail til .Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Næste side: resumé af ledelsesberetningen 2019/20

Et dansk resumé af Årsrapporten 2019/20 er tilgængelig via:

Den fuldstændige (engelske) Årsrapport 2019/20 er tilgængelig via:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside:FINANSIEL UDVIKLING 2019/20

RTX-Koncernen realiserede en omsætning på DKK 556 mio. i 2019/20, hvilket svarede til et fald på 1% (2018/19: DKK 560 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var faldet ligeledes 1%. Nedlukninger som følge af COVID-19 pandemien og den globale makroøkonomiske usikkerhed forårsaget af pandemien har påvirket vækstraten, og har midlertidigt påvirket RTX’s vækstrejse.

Business Communications, som er rettet mod Enterprise markedssegmentet, realiserede en omsætning på DKK 382 mio. (2018/19: DKK 387 mio.), hvilket var en stort set flad udvikling med et fald på 1%. Omsætningen fra Enterprise headsets, en nylig udvidelse af programmet, steg, hvorimod omsætningen fra Enterprise håndsæt og basestationer faldt en smule. Den aggregerede omsætning fra de fem store rammeaftaler med produkter på markedet steg en smule i løbet af året, mens omsætningen fra mindre kunder faldt i årets løb. Korrigeret for valutakursudviklingen var ændringen i omsætning -2%.

Design Services, som er rettet mod ProAudio og Healthcare markedssegmenterne, realiserede en uændret omsætning på DKK 174 mio. (2018/19: DKK 174 mio.). Omsætningen i Healthcare-segmentet steg med 61% drevet af et større efterspørgsel på intensive patientovervågnings- systemer, og med RTX’s strategi om at konvertere produktsalg til fulde ODM-produkter, og dermed opnå en større andel af værdikæden. Omsætningen fra ProAudio-segmentet faldt med 12%. Omsætningen i ProAudio fra salget af timebetalt udviklingsarbejde faldt, mens den tilbagevendende omsætning fra produktsalg og royalties steg i overensstemmelse med RTX’s strategi. Stigningen i produktsalg var dog mindre end forventet ved årets start på grund af påvirkningerne af COVID-19 på en del af ProAudio-markedet, især for de områder i af ProAudio markedet som er rettet mod live-begivenheder. Korrigeret for valutakursudviklingen var omsætningen ligeledes uændret.

Koncernens bruttoresultat beløb sig til DKK 309 mio. i 2019/20 svarende til et fald på 2% (2018/19: DKK 317 mio.). Bruttomarginen beløb sig til 55,6% i 2019/20 sammenlignet med 56,6% sidste år på grund af det realiserede omsætningsmiks og en lavere andel af timebetalt udviklingsarbejde.

På baggrund af usikkerheden forårsaget af COVID-19 pandemien og et omsætningsniveau, som blev lavere end de oprindelige forventninger, blev kapacitetsomkostningerne forsigtigt styret i årets løb. Kapacitetsomkostningerne (personaleomkostninger samt andre eksterne omkostninger) beløb sig således til DKK 230 mio. i 2019/20 svarende til et fald på 2% (2018/19: DKK 233 mio.). På baggrund af den stigende usikkerhed, har Koncernen udskudt en yderligere stigning i medarbejderantallet, og har i stedet omorganiseret medarbejdere for at sikre fremdrift på udviklingen af de store rammeaftaler, som har et betydeligt vækstpotentiale for RTX. Dermed har antallet af medarbejdere været relativt stabilt i 2019/20, og det gennemsnitlige antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger var i 2019/20 292 medarbejdere sammenlignet med 277 medarbejdere i 2018/19, hvilket primært skyldes helårseffekten af nyansættelser foretaget i løbet af 2018/19. Antallet af medarbejdere ved udgangen af 2019/20 (inklusive indlejede medarbejdere) steg til 294 (2018/19: 289).

Desuden har en række eksterne omkostninger været holdt på et relativt lavt niveau, f.eks. rejser, messer, ekstern assistance etc. Kapacitetsomkostningerne i 2019/20 var tillige påvirket af implementeringen af IFRS 16 omhandlende aktivering af leasingkontrakter, hvilket giver en nedgang i andre eksterne omkostninger og en stigning i afskrivninger og renteomkostninger (jvf. note 1 i årsregnskabet).

RTX fortsatte i året med at investere i udviklingen af trådløse Enterprise headsets. Derudover har RTX investeret i et avanceret cloud-baseret installationsværktøj til Enterprise produkter samt produktplatforme for produkter og løsninger i ProAudio segmentet, f.eks. til mikrofoner, intercom-

og konferencesystemer.

EBITDA steg med 8% til DKK 108 mio. i 2019/20 (2018/19: DKK 100 mio.). Sammenlignet med sidste år var EBITDA positivt påvirket af lavere kapacitetsomkostninger (efter aktivering af forsknings- og udviklingsomkostninger) og negativt påvirket af et lavere bruttoresultat. EBIT faldt med 4% til DKK 84 mio. i 2019/20 (2018/19: DKK 87 mio.) som en konsekvens af stigende afskrivninger pga. IFRS 16 (aktivering af leasingomkostninger) samt øgede afskrivninger på immaterielle aktiver med stigende aktiveringer de seneste år relateret til den interne forsknings- og udvikling af produkter og platforme. EBITDA er i 2019/20 positivt påvirket af implementeringen af IFRS 16, hvorimod EBIT i meget begrænset omfang er positivt påvirket af IFRS 16 implementeringen (jvf. note 1 i årsregnskabet).

RTX’s pengestrømme fra driftsaktiviteterne var fortsat positive i 2019/20 og beløb sig til DKK 71 mio. (2018/19: DKK 108 mio.). Pengestrømme fra driftsaktiviteterne var positivt påvirket af den solide indtjening og negativt påvirket af udsving i arbejdskapitalen som følge af fordelingen af salget i 4. kvartal 2019/20.

RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

Vedhæftet filEN
24/11/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by RTX A/S

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch