SCM1R Siguldas Ciltslietu un Maksligas Apseklosanas Stacija

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem

2022. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 1 125,3 tūkst. eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 138,4 tūkst. eiro – par 0,9 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.09.2022.

EUR
30.09.2021.

EUR
Neto apgrozījums1 125 2891 027 516
a) no lauksaimnieciskās darbības1 125 2891 027 516
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas38 06523 925
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi41 00930 584
Materiālu izmaksas:(577 541)(489 717)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(481 665)(410 324)
b) pārējās ārējās izmaksas(95 876)(79 393)
Personāla izmaksas:(397 757)(358 978)
a) atlīdzība par darbu(313 735)(284 675)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(73 176)(63 453)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(10 846)(10 850)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(33 752)(44 238)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(33 747)(44 192)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(5)(46)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(56 926)(49 787)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa138 387139 305
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu(134)(3)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas138 253139 302
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 138 253 139 302
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,3270,330

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts:

PielikumiEN
24/11/2022

Underlying

Reports on Siguldas Ciltslietu un Maksligas Apseklosanas Stacija

 PRESS RELEASE

Siguldas CMAS JSC Unaudited financial information for the nine months ...

Siguldas CMAS JSC Unaudited financial information for the nine months of the year 2022 Company's net turnover in the nine months of 2022 was 1 125.3 thousand euros, showing an increase of 9.5% against the corresponding period in 2021, whereas Company's profit before taxes was 138.4 thousand euros – by 0.9 thousand euros less compared to the corresponding period in 2021. PROFIT OR LOSS ACCOUNT  30.09.2022EUR30.09.2021EURNet sales 1 125 2891 027 516a) from agricultural activities1 125 2891 027 516Changes in stock of ready-made goods and unfinished products38 06523 925Other operating income4...

 PRESS RELEASE

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2022. g...

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem 2022. gada deviņos mēnešos neto apgrozījums bija 1 125,3 tūkst. eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 138,4 tūkst. eiro – par 0,9 tūkst. eiro mazāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS  30.09.2022.EUR30.09.2021.EURNeto apgrozījums1 125 2891 027 516a) no lauksaimnieciskās darbības1 125 2891 027 516Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas38 06523 925Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmum...

 PRESS RELEASE

Siguldas CMAS JSC Unaudited interim report for the first six months of...

Siguldas CMAS JSC Unaudited interim report for the first six months of 2022 Company's net turnover in the first six months of 2022 was 742.4 thousand euros, which is by 12.2% higher than in the first six months of 2021, whereas Company's profit before enterprise income tax was 106.9 thousand euros – by 16.7% or 15.3 thousand euros higher compared to the corresponding period in 2021. PROFIT OR LOSS ACCOUNT  30.06.2022EUR30.06.2021EURNet sales 742 392661 608a) from agricultural activities742 392661 608Changes in stock of ready-made goods and unfinished products45 08421 248Other operati...

 PRESS RELEASE

Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem seši...

Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2022. gada mēnešiem 2022. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 742,4 tūkst. eiro, kas ir par 12,2% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 106,9 tūkst. eiro – par 16,7% jeb 15,3 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS  30.06.2022.EUR30.06.2021.EURNeto apgrozījums742 392661 608a) no lauksaimnieciskās darbības742 392661 608Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas45 ...

 PRESS RELEASE

Siguldas CMAS JSC Unaudited financial information for the first three ...

Siguldas CMAS JSC Unaudited financial information for the first three months of the year 2022 In the first three months of 2022 net turnover was 364.6 thousand euros, showing an increase of 15.3% against the corresponding period in 2021, whereas profit before taxes was 87.6 thousand euros – by 44.1 thousand euros higher compared to the corresponding period in 2021. At present, the restrictions that have entered into force in connection with the war in Ukraine have not affected the Company's operations, nor is there a decrease in cash flow. The management of the Company believes that the in...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch