CLBIO Corline Biomedical AB

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2022

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2022

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar

”Kvartalet är det starkaste i bolagets historia med 7 MSEK i omsättning och ett positivt resultat efter finansiella poster på strax under 2 MSEK. Efter kvartalets utgång erhåller vi också godkännande att genomföra vår fas 2-studie i Storbritannien.

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 7 028 KSEK (962).
 • Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 1 966 KSEK

  (-2 075).
 • Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 0,09 SEK (-0,10).

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 305 KSEK (3 822).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 990 KSEK (-5 632).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 SEK (‑0,28).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 28,7 MSEK (42,9).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 93 % (96).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2022

 • Den 11 augusti undertecknar Corline ett tilläggsavtal med bolagets kund Kardium varigenom Kardium förbinder sig att göra kvartalsvisa betalningar till Corline motsvarande 3,7 MSEK årligen.
 • 20 september meddelar den vetenskapliga tidskriften Transplantation Direct att den kommer publicera resultat från studien RENAPAIR-01, där Renaparin för första gången prövats kliniskt.
 • Corline presenterar CHS™ på medicinteknikkonferensen BIOMEDevice i Boston den 28-29 september. Konferensen samlar mer än 1 500 deltagare och över 200 utställare från framförallt östra USA.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 22 november meddelar Corline att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post:

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:45 CET den 25 november 2022.

 

 

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

BilagaEN
25/11/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Corline Biomedical AB

 PRESS RELEASE

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari ...

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till september 2022 Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar”Kvartalet är det starkaste i bolagets historia med 7 MSEK i omsättning och ett positivt resultat efter finansiella poster på strax under 2 MSEK. Efter kvartalets utgång erhåller vi också godkännande att genomföra vår fas 2-studie...

 PRESS RELEASE

Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical AB erhåller godkännand...

Rättelse av pressmeddelande: Corline Biomedical AB erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbritannien Det pressmeddelande som skickades ut 2022-11-22 22:29 CET saknade hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Hänvisningen är tillagd i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet. Rättelsen lämnades för offentliggörande den 2022-11-22 23:10 CET Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan som Bol...

 PRESS RELEASE

Corline Biomedical AB: Erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbri...

Corline Biomedical AB: Erhåller godkännande att starta fas 2 i Storbritannien Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan som Bolaget inlämnat. RENAPAIR 02 avser utvärdera effekten av Renaparin®-behandling av njurar inför transplantation och kommer att utföras på 12 kliniker i Storbritannien, Tyskland och Österrike. Renaparin® är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation och har tidigare testats i en fas 1-studie på tre transplantation...

 PRESS RELEASE

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari ...

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2022 Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar”Corline ökar omsättningen kraftigt och vänder till ett positivt nettoresultat för första gången någonsin som noterat bolag. Sammantaget är det ett otroligt inspirerande kvartal”. Ekonomisk översikt över det andra kvartalet 2022 Netto...

 PRESS RELEASE

Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen ...

Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen under utvecklingsfasen Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Kardium har kommit överens om ett tilläggsavtal till det befintliga licens- och leveransavtal bolagen tecknade i september 2020. Kardium förbinder sig nu att göra kvartalsvisa betalningar till Corline motsvarande ca 3,7 MSEK årligen, för att säkerställa de order som Kardium lägger hos Corline, både vad gäller coating-reagenser och tjänster. Tilläggsavtalet innebär vidare att Kardium bär kostnaden för en årlig grundavgift (”maintenance fee”) om 13...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch